Argotrans - Adrián Velický

Prepravný poriadok

Prepravný poriadok príležitostnej (nepravidelnej) autobusovej dopravy

             ARGOtrans Bánová s.r.o.  07.02.2016

 

Firma ARGOtrans Bánová s.r.o. (v ďalšom texte len dopravca) vydáva podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a podľa § 1, 2 a 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/1996 Z. z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej osobnej doprave tento


Prepravný poriadok príležitostnej (nepravidelnej) autobusovej dopravy

 

 

Obsah:    

 

Čl. I.     Základné ustanovenia

Čl. II.    Rozsah autobusovej dopravy

Čl. III.   Povinnosti dopravcu

Čl. IV.   Zmluva o preprave osôb a ich batožiny

Čl. V.    Práva cestujúceho

Čl. VI.   Povinnosti cestujúceho

Čl. VII.  Osobitné práva niektorých cestujúcich

Čl. VIII. Vylúčenie osôb z prepravy

Čl. IX.   Vzťahy cestujúceho a členov posádky autobusu

Čl. X.    Preprava batožiny cestujúceho

Čl. XI.   Preprava autobusových zásielok

Čl. XII.  Nájdené veci

Čl. XIII. Odstúpenie od zmluvy v príležitostnej (nepravidelnej) autobusovej doprave

Čl. XIV. Mimoriadne udalosti počas prepravy

Čl. XV.  Reklamácia

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

 

 

Čl. I.

Základné ustanovenia

 

1.     Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je firma ARGOtrans Bánová, s.r.o., ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli Sro, vo vložke číslo 65153/L, IČO 50 154 702.

2.     Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich príručnej a/alebo cestovnej batožiny.

3.     V súlade so znením § 25 Zákona č.26/2012 Z. z., odst. 2 prepravná povinnosť a povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať príležitostnú dopravu v zhode:

a)     s vydaným povolením na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 52 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

b)     licenciou spoločenstva podľa § 55 zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave

c)     s jednotlivými  zmluvami voči prepravovaným osobám a ich príručnej a/alebo cestovnej batožiny, po dohodnutej trase a s dohodnutými zastávkami a prestávkami, vrátane bezpečnostných prestávok.

4.     Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, ale ani predvídať.

5.         Tento prepravný poriadok bude súčasťou každého návrhu na zmluvy o preprave osôb.

 

 

 

 

 

Čl. II

Rozsah autobusovej dopravy

 

1.     Podľa tohto prepravného poriadku a v zhode so znením § 25 Zákona č.26/2012 Z. z.  vykonáva dopravca príležitostnú dopravu určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase, s dohodnutými zastávkami, prestávkami a v dohodnutom čase, podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb a za dohodnuté cestovné.

2.     Príležitostnou dopravou je preprava najmä zájazdová, kyvadlová, okružná, vyhliadková a prípadne akákoľvek iná príležitostná doprava autobusom alebo autokarom.

3.     Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a mimo obce aj stojacich cestujúcich.

 

Čl. III

Povinnosti dopravcu

 

1.         Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

a)  vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku

b)     zabezpečiť, v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností, ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a ich príručnú a/alebo cestovnú batožinu.

c)     byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, ich batožine a tretím osobám.

2.         Dopravca nemá prevádzkovú a ani tarifnú povinnosť.

3.         Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:

a)     vykonávať príležitostnú autobusovú dopravu v súlade so znením čl. I Základné ustanovenia, bod 3 a), b), c) tohto prepravného poriadku po celý čas platnosti povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencie spoločenstva,

b)     starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich príručnej a/alebo cestovnej batožiny,

c)     v spolupráci s objednávateľom prepravy (vedúcim zájazdu), mať vo vozidle vyhotovený menný zoznam cestujúcich s adresou bydliska a dátumom narodenia. Zoznam cestujúcich musí byť k dispozícii u vedúceho zájazdu. Táto podmienka neplatí pri organizovaní jednorázových, krátkodobých - na malé vzdialenosti (do 100 km) - organizovaných prepráv (napr. pohreby, svadby, obhliadky miest a pod.).

d)     cestujúci, ktorý sa nepreukáže, že je členom zájazdu, bude oprávnenou osobou z prepravy vylúčený.

e)     starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave, označené potrebnými označovacími tabuľami (zájazd, cieľová stanica zájazdu a pod. na prednej, alebo pravej bočnej strane autobusu),

f)  starať sa, aby priestor pre cestujúcich, vrátane nástupných priestorov bol udržiavaný v čistote,

g)  zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla,

h)     zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie, dvd systém) používať takým spôsobom, aby nebolo na  ťarchu cestujúcim,

i)   zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb,

j)      postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,

k)     vytvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb a poskytnúť primerané pohodlie pri preprave starých ľudí a matiek s malými deťmi,

l)      pri dojednaných prestávkach, ale aj nevyhnutných bezpečnostných prestávkach, oznámiť čas trvania prestávky a po jej ukončení prekontrolovať (s vedúcim zájazdu)  podľa menného zoznamu účastníkov prepravy ich návrat do vozidla,

m)    zabezpečiť, aby posádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli účastníkom prepravy podľa potreby informácie, týkajúce sa podmienok prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave a v priebehu prepravy,

n)     ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn vodiča z vozidla vystúpiť.

 

 

 

Čl. IV.

Zmluva o preprave osôb a ich batožiny

 

1.     So zástupcom skupiny osôb, pre ktorých bude dopravca zabezpečovať príležitostnú dopravu, uzatvorí dopravca Zmluvu o preprave osôb a ich batožiny (ďalej len Zmluva), v ktorej bude uvedené:

        a)  dátum dojednanej prepravy, v členení na:

                        aa)        čas a deň začiatku prepravy,

                        ab)       čas a miesto pristavenia autobusu pre nástup účastníkov prepravy,

                        ac)        čas a deň ukončenia prepravy,

        b) dohodnutá trasa (odkiaľ – kam?!) a prípadné prestávky,

c)     menný zoznam účastníkov prepravy, s adresou bydliska a dátumom narodenia (ako príloha Zmluvy),

        d) cena za dohodnutú prepravu v aktuálnom členení  na:

                        dd)       cena za km prepravy na území Slovenskej republiky (SR),

                        de)       cena za prestoj za 1 hod na území SR,

                        df)        cena za km prepravy na území štátov EÚ,

                        dg)       cena za prestoj za 1 hod na území EÚ,

                        dh)       cena za km prepravy na území tretích štátov (nečlenov EÚ),

                        di)        cena za prestoj za 1 hod na území tretích štátov,

        e)  ostatné náležitosti, potrebné pre vystavenie daňových dokladov (IČO,DIČ, čísla účtov a pod.),

        f)  dohodnuté náhrady za neuskutočnenie prepravy a z toho plynúce nároky zmluvných strán,

        g)  prípadný rozsah a množstvo cestovnej batožiny

        h) ostatné dojednania, na ktorých sa zmluvné strany vzájomne dohodnú.

2.     Zmluva o preprave osôb a ich batožiny môže byť po vzájomnej dohode dopravcu s druhou stranou nahradená potvrdenou objednávkou, ktorá bude obsahovať časti 1a), b), c) d) tohto článku.

 

Čl. V.

Práva cestujúceho

 

1.     Cestujúci má právo na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom z nástupného miesta dohodnutej prepravy do cieľového miesta dohodnutej prepravy.

2.     Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny.

3.     Ak to umožňujú prepravné podmienky môže sa uskutočniť preprava domácich zvierat tým istým autobusom pri dodržaní všeobecne záväzných nariadení pre pohyb a pobyt domácich zvierat vo verejných priestoroch a podľa pokynov posádky autobusu.

4.     Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na príručnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431 Občianskeho zákonníka).

 

Čl. VI.

Povinnosti cestujúceho

 

1.         Cestujúci je povinný:

a)     správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a  neobťažoval  iných cestujúcich a posádku autobusu,

b)     poslúchnuť pokyny a príkazy člena posádky autobusu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

2.         Cestujúci musí rešpektovať, že nie je dovolené:

a) prihovárať sa vodičovi počas jazdy,

b)     pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať hlasno a rušivo reprodukovanú hudbu a reč),

c) otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,

d) fajčiť vo vozidle autobusu,

e)  počas jazdy bezdôvodne stáť vo vozidle autobusu,

f)      zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča, a v priestoroch, ktoré sú určené na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu ostatných cestujúcich a v priestore, kde bránia vodičovi vo výhľade z vozidla,

g)  nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách,

h) vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla,

                                                       

Čl. VII.

Osobitné práva niektorých cestujúcich

 

1.     V prípadoch dohodnutej prepravy majú osobitné práva pri preprave osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S) a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj dieťa vo veku 6 rokov alebo špeciálne cvičený pes.

2.     Dopravca je v prípadoch prepravy podľa bodu 1. tohto článku povinný zabezpečiť takú dohodu so zástupcom prepravovaných osôb, aby prepravné časy, časy prestávok a odpočinku vyhovovali potrebám a možnostiam pre cestujúcich s osobitnými právami pri preprave a posádka autobusu musí  primerane citlivo zaobchádzať s takýmito cestujúcimi počas celého pobytu vo vozidle autobusu.

3.     Cestujúcemu, ktorý  má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie, usadenie, vystúpenie z vozidla autobusu a primerane citlivé zaobchádzanie počas celého pobytu vo vozidle autobusu

4.         Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená.

 

Čl. VIII.

Vylúčenie osôb z prepravy

 

1.     Do vozidla autobusu nemajú prístup alebo môžu byť z prepravy vylúčené osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť ostatným cestujúcim na ťarchu.

2.     Vodič alebo iný člen posádky autobusu je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich, a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.

3.         Cestujúci, ktorý sa nepreukáže, že je členom zájazdu, bude oprávnenou osobou z prepravy vylúčený.

4.     Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby nebolo ohrozené zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy.

5.     Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

6.     Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na náhradu vzniknutej škody, vyplývajúcej z vylúčenia z prepravy.

 

Čl. IX.

Vzťahy cestujúceho a členov posádky autobusu

 

1.     Svoje nároky a práva, vyplývajúce z tohto prepravného poriadku, uplatňujú cestujúci voči posádke autobusu disciplinovane a v čase, keď autobus stojí na stanovišti pred nástupom do autobusu, alebo počas zastávok autobusu, nie však počas jazdy.

2.     Členovia posádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej a bezpečnej prepravy.

3.     V ostatných prípadoch, neuvedených v tomto prepravnom poriadku, sa vo vzťahoch cestujúci a posádka autobusu, obidve strany riadia princípmi slušnosti, chápavosti a vzájomného rešpektovania sa.

 

Čl. X.

Preprava batožiny cestujúceho

 

  1. Cestujúci môže mať pri preprave príručnú a/alebo cestovnú batožinu.

2.     Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom.

3.     Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom v odkladacom priestore nad sedadlom.

4.     Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín, ktoré budú uložené na mieste určenom dopravcom alebo podľa  pokynu vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu bezprostredne dohliadať alebo ju mať pri sebe.

5.     Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno primerane rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožiny.

6.     Živé zvieratá možno prepravovať za splnenia osobitných podmienok, určených pre ich prepravu, pri rešpektovaní potrieb a nárokov osôb, majúcich pri preprave osobitné práva (zrakovo postihnutý ľudia a špeciálne cvičený pes ako ich sprievodca).

7.         Z prepravy sú vylúčené:

a)  veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi, alebo vyžadujúca osobitné povolenia,

b)     nabité zbrane, s výnimkou prípadnej príležitostnej prepravy príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,

c)     veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia, alebo svoju samotnú povahu,

d)     veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,

e)  batožiny, celková váha ktorých presahuje 35 kg,

f)  batožina, ktorej hodnota presahuje 332,00 €.

8.         Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.

9.     Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch.

10.   Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

11.        Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej vôdzke.

12.   V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky, ak nie je predmetom prepravy dohodnuté iné pravidlo.

13.   Ustanovenie odseku 12. tohto článku sa nevťahuje pri preprave osôb, majúcich osobitné práva  (zrakovo postihnutý ľudia a špeciálne cvičený pes ako ich sprievodca).

14.   Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba jeden pár lyží s jedným párom lyžiarskych palíc, pokiaľ sú v prepravnom obale (puzdre) a umožňujú to prevádzkové podmienky dopravcu. Snowboard je z prepravy vylúčený úplne.

15.   Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac toľko batožiny, koľko sa, podľa špecifických podmienok (počet cestujúcich k počtu miest v autobuse, možnosti batožinového priestoru a pod) , dohodne s dopravcom pri organizovaní prepravy.

16.   Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade, ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

17.   Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.

18.   Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon činnosti vodičom a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

19.   Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný po skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie.

20.   Každý kus batožiny, ktorá sa  prepravuje mimo priestoru cestujúceho, musí byť označený menom a adresou cestujúceho.

21.   V prípade, ak sa prepravuje batožina ako cestovná, teda oddelene od cestujúceho v batožinovom priestore, je vodič povinný takúto batožinu označiť batožinovým lístkom, ktorý je bez hodnoty. Tento je povinný nalepiť na cestovnú batožinu, za ktorú preberá dopravca zodpovednosť. Za batožinu, ktorá sa prepravuje pod dohľadom cestujúceho, dopravca nepreberá zodpovednosť a takúto batožinu vodič neoznačuje batožinovým lístkom.

22.   Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

23.   Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby bola opustená batožina odovzdaná v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.

24.        Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca nezodpovedá.

25.   Z medzinárodnej prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.

26.   Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, chybovosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť alebo predvídať; alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá.

27.   Dopravca tiež  nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

28.   Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 332,00 € za jeden kus batožiny.

 

Čl. XI.

Preprava autobusových zásielok

 

1.     Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok.

 

Čl. XII.

 Nájdené veci

 

1.     Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen posádky v sídle dopravcu.

2.     Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

3.     Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne neskôr ako do 30 dní po ich nájdení, je povinná zaplatiť poplatok za uskladnenie podľa dohody s dopravcom.

4.     Dopravca má právo predať veci, ktoré nikto nevyzdvihne do 6 mesiacov, a ak ide o veci nebezpečnej povahy alebo veci, ktoré sa rýchlo kazia do 2 dní, odo dňa kedy boli nájdené.

5.     Ak sa o nájdené a už predané veci prihlási osoba, ktorá nepochybne preukáže, že nájdená vec jej patrila, dopravca jej vyplatí výťažok z predaja po odpočítaní príslušného poplatku za uskladnenie a nákladov spojených s predajom.

 

Čl. XIII.

Odstúpenie od zmluvy v príležitostnej (nepravidelnej) autobusovej doprave

 

1.     Od zmluvy o preprave osôb v príležitostnej (nepravidelnej) autobusovej doprave je možné odstúpiť vtedy,  ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.

2.     Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.

3.         Dôvodom odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti povolenia na podnikanie

v príležitostnej autobusovej doprave.

4.         Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.

5.     Ak nebola zmluva o príležitostnej doprave uzavretá písomne alebo nebola nahradená potvrdenou objednávkou, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Napr .:

a)  na strane objednávateľa  prepravy je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod.

b) na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz posádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.

6.     Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.

7.     Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacich cestujúcich mimo obec, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a späť.

 

 

 

 

Čl. XIV.

Mimoriadne udalosti počas prepravy

 

1.     Členovia posádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní

a)     poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

b)     urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

c)  urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

2.     Cestujúci, ktorých život a zdravie nie sú mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa odst.1.

 

Čl. XV.

Reklamácia

 

1.     Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

2.     Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil, teda objednávateľ prepravy. Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.

3.     Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.

4.     Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do šiestich mesiacov,

a)     ak ide o objednávateľa v príležitostnej preprave osôb, odo dňa, keď sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať;

b) od udalosti zakladajúcej právo v ostatných prípadoch.

5.     Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote, platí, že reklamácia je platne a riadne podaná.

 

Čl. XVI.

Záverečné ustanovenia

 

1.     Obsah tohto prepravného poriadku je voči prepravovaným osobám odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2.         Tento prepravný poriadok je účinný dňom ....

3.     Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

4.     Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

 

V Bánovej, dňa 07.02.2016

 

                                                                  ARGOtrans Bánová s.r.o.

                                                                  Adrián Velický, konateľ spoločnosti